Platforma MVRO

Všeobecné definície dobrovoľníctva a jeho foriem

„Dobrovoľníctvo je základný stavebný kameň občianskej spoločnosti. Oživuje najvznešenejšie túžby ľudstva - úsilie o mier, slobodu, príležitosti, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých." (Universal Declaration on Volunteering, International Association for Volunteer Effort, IAVE, 2001, Amsterdam).

Dobrovoľníctvo je jedným z kľúčových rozmerov aktívneho občianstva a demokracie, ktoré uvádza do praxe hodnoty ako sú solidarita a rovnosť príležitostí. Je záväzkom vynaloženia času a energie v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Je vykonávané slobodne bez očakávania finančného zisku. Práve princíp bezodplatnosti je ústrednou črtou dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo je zároveň spôsob ako jednotlivci môžu uplatňovať svoje práva a povinnosti ako členovia spoločnosti, je spôsob ako sa učiť, rásť a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Poskytuje možnosť vytvárať kontakty a vzťahy bez ohľadu na rozdiely, je možnosťou ako môžeme spolu žiť, pracovať spolu na inovatívnych riešeniach dôležitých výziev našej spoločnosti.

V roku 1985 vyhlásila OSN 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov, aby upozornila na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke komunity a organizácie. Koordináciu aktivít v rámci Medzinárodného dňa dobrovoľníkov má na starosti agentúra v rámci OSN - UNV (United Nations Volunteers). V roku 1990 prijala Medzinárodná asociácia dobrovoľníckeho úsilia (International Association of Volunteer Effort, IAVE) aj Všeobecnú deklaráciu dobrovoľníctva. Asociácia sa zameriava výhradne na propagáciu a posilnenie dobrovoľníctva po celom svete. V súčasnosti zastrešuje sieť organizácií a jednotlivcov vo viac ako 100 krajinách.

Definícia dobrovoľníctva

Pod pojmom dobrovoľníctvo rozumieme všetky formy dobrovoľníckych aktivít; formálne alebo neformálne, na čiastočný alebo plný úväzok, doma alebo v zahraničí, trvajúce jeden deň, či niekoľko rokov, a to v rôznych verejnoprospešných oblastiach. Dobrovoľníctvo je vykonávané na základe vlastného rozhodnutia, z vlastnej vôle a podľa vlastného výberu a motivácie, bez záujmu o finančný zisk.

Princípy dobrovoľníctva sú nasledovné:

- dobrovoľníctvo prináša prospech komunite aj dobrovoľníkovi
- dobrovoľnícka práca je neplatená
- dobrovoľníctvo je vždy záležitosťou voľby
- dobrovoľníctvo nie je činnosťou povinnou pre získanie dôchodku či štátnych príspevkov
- dobrovoľníctvo je aktivita vykonávaná v rámci neziskového sektora
- dobrovoľníci nenahrádzajú platených zamestnancov ani pre nich nepredstavujú hrozbu
- dobrovoľníctvo rešpektuje práva, dôstojnosť a kultúru ostatných
- dobrovoľníctvo podporuje ľudské práva a rovnosť šancí

Dobrovoľník

Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, dobre naladený) má veľa charakteristík, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý vynakladá svoj osobný čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú neočakáva finančnú odmenu. Túto činnosť vykonáva z vlastnej vôle, bezodplatne, obvykle s podporou neziskovej organizácie či komunity.

Dobrovoľnícka aktivita

Dobrovoľnícke aktivity sú všetky druhy dobrovoľnej činnosti. Ide o formálnu alebo neformálnu činnosť vykonávanú zo slobodnej vôle v prospech druhých, ktorá má vzdelávací aspekt a sociálny prínos. Uskutočňuje sa v komunite, v spolupráci s neformálnou skupinou alebo formálnou organizáciou alebo prostredníctvom konkrétneho programu.

Dobrovoľnícka služba

Dobrovoľnícka služba je špecifickou formalizovanou dobrovoľnou aktivitou (jednou z foriem dobrovoľníckych aktivít), ktorá sa uskutočňuje na kontinuálnom základe počas presne stanoveného obdobia, pričom medzi dobrovoľníkom a neziskovou organizáciou sú presne stanovené a dohodnuté podmienky výkonu dobrovoľníckej služby na základe ústnej alebo písomnej dohody. Dobrovoľnícka služba má jasné časové ohraničenie, cieľ, obsah, úlohy, štruktúru a organizačný rámec. Dobrovoľníkovi je poskytnutá osobná podpora, legislatívna a sociálna ochrana.

Platforma MVRO © 2012 Všetky práva vyhradené.

Hore Desktop verzia