Platforma MVRO

Globálne vzdelávanie v SR

Globálne vzdelávanie v SR

Globálne vzdelávanie a mimovládne organizácie

Ako už bolo spomenuté, globálne vzdelávanie sa aj na Slovensku objavilo ako nový fenomén z iniciatívy mimovládnych organizácií. Tie cítili potrebu odstrániť nízku informovanosť o rozvojovej problematike a v neposlednom rade získať podporu širokej verejnosti a zmobilizovať ju pre aktívny prístup.

Na Slovensku existujú zatiaľ  tri internetové stránky, ktoré majú ambíciu komplexne pokrývať oblasť formálneho aj neformálneho globálneho a rozvojového vzdelávania na viacerých stupňoch, od základných škôl po vysoké školy, ako aj mimo formálneho vzdelávacieho systému.

Doménu www.globalnevzdelavanie.sk, ktorú spomína aj Národná stratégia pre globálne vzdelávanie, administruje občianske združenie Človek v ohrození. Stránka slúži primárne pedagogickým pracovníkom na základných a stredných školách na Slovensku, akademikom pedagogických smerov, zástupcom štátnych vzdelávacích inštitúcií a mimovládnym organizáciám pracujúcim s témou globálneho vzdelávania. Na stránke majú pedagogickí pracovníci možnosť v časti Virtuálna škola získať jednoducho a rýchlo komplexný súbor metodických pomôcok na vyučovanie globálnych tém v škole. Rovnako sú na stránke k dispozícii voľne stiahnuteľné príručky z dielne Človeka v ohrození a iných organizácií, rozhovory a blogy odborníkov na globálne vzdelávanie, prehľady aktuálnych projektov a informácie o tom ako sa do nich môžu školy a jednotlivci zapojiť. Stránka vznikla v rámci projektu Globálne vzdelávanie on-line.

Ďalšou stránkou je internetový portál http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/, ktorý má vo svojom portfóliu zaradený Nadácia Pontis. Slúžiť by mal predovšetkým akademikom nepedagogických smerov a širšej odbornej verejnosti. Web obsahuje odborné informačné zdroje na tému globálneho vzdelávania a rozvojovej spolupráce. K dispozícii sú e-knihy a štúdie Nadácie Pontis a databáza externých zdrojov o rozvojovej spolupráci ako aj slovník základných pojmov. Študenti odborov, ktorých výuku zabezpečuje Nadácia Pontis, na stránke nájdu všetky potrebné študijné materiály, ktoré budú priebežne dopĺňané. Na stránke sú taktiež publikované správy o plánovaných podujatiach Nadácie Pontis, predovšetkým o prednáškach, seminároch a diskusiách na témy rozvojovej spolupráce, ako aj o novinkách z knižnej produkcie nadácie. Portál vznikol v rámci projektu Knowledge Makes Change!.

A napokon posledným globálno-vzdelávacím webom je internetový portál www.monda.eu, ktorý vzniká v rámci multilaterálneho projektu Global E-learning. Portál administruje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, v rámci portfólia služieb Informačného centra globálneho vzdelávania. Stránka bude obsahovať 11 populárno-náučných modulov určených pre širšiu zainteresovanú verejnosť. Ich prostredníctvom budú môcť návštevníci zistiť čosi o globálnych súvislostiach a o tom akú rolu vo svete zohrávajú oni sami. Okrem vzdelávacích modulov bude stránka obsahovať aj ďalšie prvky ako komunikačné fórum, posielanie správ či stiahnuteľné hry a ďalšie aplikácie pre smartfóny a tablety. Dostupná bude v deviatich jazykoch, otvorená ďalším prekladom. Plne funkčná by mala byť v prienehu roka 2014.

Administrátorovia všetkých troch stránok úzko spolupracujú tak, aby sa ich náplň vzájomne neprekrývala, naopak, aby sa dopĺňali tak, aby spoločne pokryli čo najširší priestor a rozšírili tak povedomie o témach globálneho a rozvojového vzdelávania.

Platforma MVRO © 2012 Všetky práva vyhradené.

Hore Desktop verzia